Zarządzenie Nr 1006/05

Zarządzenie Nr 1006/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005r.

w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera na działce nr 647/214 przeznaczonego do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603),

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż lokalu użytkowego położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera na działce nr 647/214, stanowiący węzeł cieplny, zlokalizowany w piwnicy byłego budynku sztabowego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 17 maja 2005r. do 7 czerwca 2005r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1006/05

Burmistrza Świecia z dnia 17 maja 2005 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

WRAZ ZE SPRZEDAŻĄ UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. lokalu (m2)

STRUKTURA

LOKALU

wartość

LOkalu

w zł

 

 

 

 

WARTOŚĆ

WĘZŁA

CIEPLNEGO

CENA 1m2 GRUNTU

W ZŁ

 

 

OPIS NIERUCHOMOŚCI

Wielkość UŁAMKOWEJ CZĘŚCI GRUNTU PRZEZNACZONEJ DO ODDANIA W UŻYTKOWANIE WIECZYSTE

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

 

Świecie

ul. Hallera

647/214

 

 

47785

 

 

56,74

 

2 pomieszczenia węzła cieplnego, 1 pomieszczenie socjalne, 1 pomieszczenie sanitarne

 

 

 

21.710

 

 

26.000

 

 

19,48

teren zabudowany budynkiem

koszarowym

 

 

 

 

57/1184

 

 

 

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego: Teren nie objęty aktualnie obowiązującym planem.

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:17:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209