Zarządzenie Nr 1005/05

Zarządzenie Nr 1005/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie nabycia gruntu od Państwa Hieronima i Heleny Kruszka.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r.w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie,

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Państwa Hieronima i Heleny Kruszka na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działki nr 20/19 o pow. 1819 m2 i nr 20/40 o pow. 4726 m2, położone w Sulnowie, pod drogi.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 3,50 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 maja 2005, 08:15:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1064