Zarządzenie Nr 1003/05

Zarządzenie Nr 1003/05

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 17 maja 2005 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela, Pana Adama Głowali ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późń. zmianami), w związku z art. 91 d ust. 2 oraz art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zmianami),

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

 1. Powołać Komisję Kwalifikacyjną dla nauczyciela, Pana Adama Głowali ubiegającego się
  o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, zatrudnionego w Gimnazjum Nr 1 w Świeciu, dla którego Gmina Świecie jest organem prowadzącym.

 2. Zadaniem Komisji Egzaminacyjnej jest podjęcie postępowania egzaminacyjnego
  i przeprowadzenie egzaminu dla Adama Głowala nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

§ 2

W skład Komisji Egzaminacyjnej, o której mowa w § 1 wchodzą:

 1. Pan Waldemar Fura – przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący.
 2. Pani Bożena Podgórska – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Pani Sabina Janiszewska – dyrektor Gimnazjum Nr 1 w Świeciu
 4. Pan Marian Lewandowski – ekspert z listy ustalonej przez MENiS.
 5. Pani Teresa Składanowska - ekspert z listy ustalonej przez MENiS.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (17 maja 2005)
Opublikował: Krystyna Sopońska (19 maja 2005, 10:37:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1423