Zarządzenie Nr 684/04

Zarządzenie Nr 684/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie zmiany układu wykonawczego funduszu celowego.

Na podstawie art. 126 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) i zgodnie z § 2 i § 3 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 29 stycznia 2004r.  w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚ i GW na rok 2004.

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w Zarządzeniu 475/04 Burmistrza Świecia z dnia 10 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego zakładu budżetowego, środków specjalnych i funduszu celowego zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

Załącznik Nr 1

UKŁAD WYKONAWCZY DO PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW

GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2004

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Rozdział 90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków na początek roku obrotowego - 193.370,-

Przychody ogółem w tym: - 1.511.000,-

  • 069 – wpływy z różnych opłat - 1.511.000,-

Ogółem - 1.704.370,-

Wydatki ogółem w tym: - 1.500.000,-

  • 4110 – składki na ubezpieczenie społeczne - 350,-

  • 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 110.000,-

  • 4300 – zakup usług pozostałych - 1.074.600,-

  • 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych - 519.420,-

Ogółem - 1.704.370,-

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 lipca 2004, 13:32:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1379