Zarządzenie Nr 686/04

Zarządzenie Nr 686/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004.

Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15, poz. 48 z późniejszymi zmianami)

B u r m i s t r z Ś w i e c i a

zarządza:

§ 1

Dokonać zmian w Zarządzeniu Nr 474/04 Burmistrza Świecia w sprawie przyjęcia harmonogramu z realizacji dochodów i wydatków Budżetu Gminy na rok 2004 zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 474/04
z dnia 10 lutego 2004 roku

Harmonogram prognozowanych dochodów budżetu Gminy Świecie na rok 2004 w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne.

Dział

Określenie działu

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

020

Leśnictwo

500

1.000

2.000

3.000

3.000

600

Transport i łączność

5.000

15.000

25.000

75.150

75.150

700

Gospodarka mieszkaniowa

400.000

700.000

1.050.000

1.450.000

1.450.000

710

Działalność usługowa

-------

1.000

2.000

5.000

5.000

750

Administracja publiczna

60.000

130.000

200.000

273.986

273.986

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

1.200

 

50.000

 

51.200

 

52.330

 

52.330

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

9.000.000

 

18.000.000

 

27.000.000

 

35.791.000

 

35.791.000

758

Różne rozliczenia

4.000.000

7.000.000

10.000.000

12.777.687

12.777.687

801

Oświata i wychowanie

150.000

300.000

500.000

1.003.178

1.003.178

852

Pomoc społeczna

500.000

1.000.000

1.500.000

3.070.156

3.070.156

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

5.000

15.000

20.000

28.000

28.000

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

390.000

429.228

429.228

429.228

429.228

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodów

-------

5.000

5.000

5.000

5.000

926

Kultura fizyczna i sport

-------

--------

--------

250.000

250.000

 

Razem

14.511.700

27.646.228

40.784.422

55.213.715

55.213.715

Prognozowane kwoty dochodów w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 14.511.700,- zł

II kwartał - 13.134.528,- zł

III kwartał - 13.138.194,- zł

IV kwartał - 14.429.293,- zł

Razem 55.213.715,- zł

                                                                                                                       Załącznik Nr 2

             Załącznik Nr 2do Zarządzenia Burmistrza Świecia Nr 474/04
z dnia 10 lutego 2004r.

Harmonogram wydatków budżetu gminy Świecie w podziale na działy klasyfikacji budżetowej, sporządzany narastająco na okresy kwartalne:

Dział

Określenie wydatków

I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

Plan roczny

010

Rolnictwo i łowiectwo

10.000

30.000

60.000

66.000

66.000

600

Transport i łączność

500.000

1.000.000

2.000.000

2.441.103

2.441.103

630

Turystyka i wypoczynek

12.000

25.000

40.000

57.000

57.000

700

Gospodarka mieszkaniowa

1.000.000

1.600.000

2.100.000

2.660.100

2.660.100

710

Działalność usługowa

200.000

400.000

500.000

535.000

535.000

750

Administracja publiczna

1.500.000

3.000.000

4.500.000

5.402.227

5.402.227

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

--------

 

50.000

 

51.200

 

52.330

 

52.330

754

Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

250.000

550.000

700.000

896.800

896.800

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej

 

3.000

 

6.000

 

8.000

 

10.000

 

10.000

757

Obsługa długu publicznego

200.000

400.000

600.000

2.550.000

2.550.000

758

Różne rozliczenia

150.000

300.000

450.000

733.215

733.215

801

Oświata i wychowanie

7.300.000

15.000.000

18.500.000

21.958.578

21.958.578

851

Ochrona zdrowia

150.000

300.000

500.000

633.600

633.600

852

Pomoc społeczna

2.000.000

4.500.000

6.500.000

7.864.399

7.864.399

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

100.000

200.000

270.000

327.600

327.600

854

Edukacyjna Opieka Wychowawcza

320.000

600.000

770.000

934.658

934.658

900

Gospodarka komunalna
i ochrona środowiska

1.000.000

2.500.000

4.200.000

5.655.105

5.655.105

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

700.000

1.400.000

2.000.000

2.607.000

2.607.000

926

Kultura fizyczna i sport

300.000

700.000

1.100.000

1.553.000

1.553.000

 

Ogółem

15.695.000

32.561.000

44.849.200

56.937.715

56.937.715

Prognozowane kwoty wydatków w poszczególnych kwartałach wynoszą:

I kwartał - 15.695.000,- zł

II kwartał - 16.866.000,- zł

III kwartał - 12.288.200,- zł

IV kwartał - 12.088.515,- zł

Razem 56.937.715,- zł

Planowany niedobór budżetowy występujący w trakcie roku zostanie pokryty zaplanowanymi pożyczkami.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 11:03:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1186