Zarządzenie Nr 685/04

Zarządzenie Nr 685/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.) oraz § 8 Uchwały nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmieniona:

  • Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.

  • Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

  • Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

  • Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 maja 2004r.

  • Zarządzeniem Nr 646/04 Burmistrza Świecia z dnia 9 czerwca 2004r.

  • Uchwałą nr 223/04 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 24 czerwca 2004r.

  1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 297.089,-zł, plan po zmianach wynosi 55.213.715,- zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

  2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 297.089,- zł, plan po zmianach wynosi 56.937.715,- zł zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

UZASADNIENIE

Zmiany przedstawione w niniejszym Zarządzeniu wynikają z wprowadzenia korekt dotacji celowych oraz dostosowania planu wydatków do przewidzianego wykonania budżetu.

Otrzymaliśmy informację od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o zwiększeniu dotacji o kwotę:

  • 2.124,- zł (rozdz. 80101) z przeznaczeniem na sfinansowanie wyprawki szkolnej przyznanej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej obejmujący podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005;

  • 296.400,- zł (rozdz. 85212) na wypłatę świadczeń społecznych: z tego 3.600,- zł na wypłatę matce lub ojcu dziecka, opiekunowi lub osobie uczącej się dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, a kwotę 292.800,- zł na realizację świadczeń w okresie V – VIII 2004r.

oraz zmniejszeniu dotacji o kwotę 1.295,- zł (rozdz. 85216) na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych.

Z Krajowego Biura Wyborczego otrzymaliśmy decyzję o zmniejszeniu dotacji celowej o kwotę 140,- zł (rozdz. 75113) na wybory do Parlamentu Europejskiego.

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do budżetu po stronie dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach.

Ponadto w planie wydatków dokonuje się zmian wynikających z bieżącej analizy budżetu.

Zwiększenia w rozdziale 80101 w § 4270 i 4300 wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na zawarcie umów zleceń na wykonanie prac remontowych oraz innego niż zakładano sposobu realizacji remontu (np. środki na remont dachu w Szkole Podstawowej Nr 7 zaplanowano w § 4210, a zostanie to wykonane przez firmę zewnętrzną, czyli jako usługa). Zwiększenia w § 4430 związane są z ubezpieczeniem placówek i dostosowaniem planu do wartości polis, które powinny być opłacone do końca roku.

Zmiany w rozdziale 80104 w § 4210 dotyczą zabezpieczenia środków na zakup materiałów na remont dachu w Przedszkolu nr 2, które pierwotnie zaplanowano w § 4270.

Zmiany w rozdziale 80110 dotyczą w § 4300 podobnie jak w pozostałych rozdziałach związane z realizacją remontów.

Załączniki 1 i 2 (11kB) zip

Załącznik Nr 3

Plan finansowy zadań zleconych na rok 2004

na dzień 30 czerwca 2004r.

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

750

   

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

210.400

210.400

 

75011

 

Urząd Wojewódzki

210.400

210.400

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

210.400

--------

   

4010

wynagrodzenia osobowe pracowników

--------

160.000

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

12.000

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

--------

28.000

   

4120

składka na Fundusz Pracy

--------

3.900

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

6.500

751

   

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

 

52.330

 

52.330

 

75101

 

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

 

5.150

 

5.150

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

5.150

--------

   

4010

wynagrodzenia osobowe

-------

2.600

   

4110

składka na ubezpieczenie społeczne

-------

500

   

4120

składka na Fundusz Pracy

-------

50

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

2.000

 

75113

 

Wybory do Parlamentu Europejskiego

47.180

47.180

           
   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

47.180

-------

   

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

-------

30.520

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

 

3.461

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

4300

zakup usług pozostałych

 

13.199

852

   

POMOC SPOŁECZNA

3.000.156

3.000.156

 

85212

 

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

 

1,214.135

 

1.214.135

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

1.203.600

----

   

6310

dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami

 

10.535

 

------

   

3110

świadczenia społeczne

------

1.178.400

   

4010

wynagrodzenia osobowe

------

15.200

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

------

2.570

   

4120

składki na Fundusz Pracy

------

370

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

------

7.060

   

6060

wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

------

10.535

 

85213

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

 

71.300

 

71.300

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie

71.300

-------

   

4130

składki na ubezpieczenie społeczne

-------

71.300

 

85214

 

Zasiłki i pomoc w naturze

1.197.506

1.197.506

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

1.197.506

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

1.197.506

 

85216

 

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze

12.057

12.057

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

12.057

--------

   

3110

świadczenia społeczne

--------

12.057

 

85219

 

Ośrodki Pomocy Społecznej

479.600

479.600

   

2010

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone

479.600

--------

   

3020

nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

-------

3.000

   

4010

wynagrodzenia osobowe

--------

313.100

   

4040

dodatkowe wynagrodzenie roczne

--------

25.000

           

Dział

Rozdz.

§

Określenie

Plan dochodów

Plan wydatków

   

4110

składki na ubezpieczenia społeczne

--------

59.000

   

4120

składki na Fundusz Pracy

--------

8.100

   

4210

zakup materiałów i wyposażenia

--------

20.000

   

4260

energia

--------

13.000

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

27.000

   

4410

podróże służbowe krajowe

--------

800

   

4430

różne opłaty i składki

--------

600

   

4440

odpisy na z.f.ś.s.

--------

10.000

 

85228

 

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

10.500

10.500

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

10.500

--------

   

4300

zakup usług pozostałych

--------

10.500

 

85278

 

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

15.058

15.058

   

2010

dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone

15.058

-------

   

3110

świadczenia społeczne

-------

15.058

900

   

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

139.228

139.228

 

90015

 

Oświetlenie ulic, placów i dróg

139.228

139.228

   

2010

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

139.228

-------

   

4260

energia

--------

139.228

RAZEM

3.402.114

3.402.114

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (8 lipca 2004, 10:55:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1129