Zarządzenie Nr 682/04

Zarządzenie Nr 682/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego utwardzenie tłuczniem (gruzem betonowym) drogi gminnej w Kosowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na utwardzenie tłuczniem drogi gminnej w Kosowie.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

 1. Edyta Kliczykowska – przewodnicząca

 2. Ewa Gorzka – członek

 3. Daniel Kapłanek – członek

 4. Michał Kleczka – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik Nr 1

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający: Gmina Świecie,

  ul. Wojska Polskiego 124

  86 – 100 Świecie

  tel. ( 0-52 ) 333 23 17, fax ( 0-52 ) 333 23 11

  ogłasza przetarg nieograniczony

  o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

  na udzielenie zamówienia publicznego pn. “Utwardzenie gruzem betonowym drogi gminnej w Kosowie”.

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, 86 – 100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 26 .

 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

 4. Termin wykonania zamówienia do dnia 17 grudnia 2004 r.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177),

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ),

 • złożą ofertę, która odpowiada przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • spełnią warunki dokumentując:

 • posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,

 • doświadczenie w wykonywaniu robót drogowych w zakresie budowy, remontów dróg o nawierzchni tłuczniowej,

 • dysponowanie osobami posiadającymi uprawnienia wymagane przepisami Prawa Budowlanego na stanowiskach: kierownika budowy,

 • posiadanie potencjału technicznego - sprzętowego do wykonania zamówienia: równiarka, walec ogumiony, walec stalowy statyczny i transportu kołowego.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • cena – 100 %.

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, pokój Nr 21.

  Koperta powinna posiadać oznaczenie:

  “Oferta przetargowa na utwardzenie gruzem betonowym drogi gminnej w Kosowie”.

  Termin składania ofert upływa dnia 3 listopada 2004 r. o godz. 900.

  Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego w Świeciu najpóźniej do dnia 3 listopada 2004 r. do godz. 900.

 2. Termin związania ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 2 grudnia 2004 r.

 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój Nr 20 w dniu 3 listopada 2004 r. o godz. 1000.

  Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy.

 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 • Daniel Kapłanek – tel. 333 23 17.

Załącznik Nr 2

REGULAMIN PRACY

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

PN: “UTWARDZENIE TŁUCZNIEM DROGI GMINNEJ W KOSOWIE”

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1. Komisja działa w oparciu o Zarządzenie Kierownika Zamawiającego - Burmistrza Świecia Nr 682/04 z dnia 30 czerwca 2004 r.

1.1 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ).

1.2 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.3 Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Kierownika Zamawiającego - Burmistrza Świecia.

1.4 Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Kierownika Zamawiającego o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.

1.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców oraz zapewnia bezstronność i obiektywizm.

1.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podaje kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku braku możliwości osobistego zawiadomienia członka komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji zawiadomieni są o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału prac oraz powołuje sekretarza Komisji spośród jej członków.

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przestawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji w czasie posiedzeń i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierający istotne postanowienia Komisji.

2.11 Pisma w imieniu Komisji przetargowej skierowane do Wykonawców i inne powstające w trakcie jej pracy podpisuje Kierownik Zamawiającego.

2.12 Komisja przetargowa jest władna do podejmowania decyzji jeżeli na jej posiedzeniu jest obecnych 2/3 jej członków.

2.13 Decyzje podejmowane przez Komisję przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji w drodze jawnego głosowania.

2.14 Przewodniczący komisji przetargowej przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.15 Kierownik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej.

Świecie, dnia .......................................

Regulamin przetargu został zatwierdzony

przez Kierownika Zamawiającego

..........................................

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 lipca 2004, 12:46:17)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (13 grudnia 2004, 13:18:06)
Zmieniono: zmiany redakcyjne

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1296