Zarządzenie Nr 681/04

Zarządzenie Nr 681/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 30 czerwca 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami drogi gminnej w Górnym Grucznie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na powierzchniowe utrwalenie emulsją asfaltową i grysami drogi gminnej w Górnym Grucznie.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 %.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska – przewodnicząca

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Daniel Kapłanek – członek

  4. Michał Kleczka – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego do Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w pok. 26 Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. W.P. 124.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (1 lipca 2004, 12:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1103