Zarządzenie Nr 679/04

Zarządzenie Nr 679/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004r.

w sprawie ogłoszenia wykazu budynku mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 3a przeznaczonego do sprzedaży.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić wykaz na sprzedaż budynku mieszkalnego położonego w Grucznie przy ul. Młyńskiej 3a zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 23 czerwca 2004 r. do 15 lipca 2004 r.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

NR KW

POW. DZIAŁKI (M2)

Wartość budynku/ /zł/

wartość  Gruntu /zł/

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

termin do złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu na podst.art.34

Gruczno

ul. Młyńska 3a

211/2

29831

405

15.600,00

2.900,00

Brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren zabudowany budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym

6 tygodni od dnia ogłoszenia wykazu

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 13:46:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1258