Zarządzenie Nr 676/04

Zarządzenie Nr 676/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Państwa Jerzego i Barbary Czubek.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami)w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Państwa Jerzego i Barbary Czubek na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działki nr 647/218 o pow.19 m2 i nr 647/219 o pow.150 m2, położone w Świeciu przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego przeznaczone pod parking.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 15,00 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 13:40:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1059