Zarządzenie Nr 675/04

Zarządzenie Nr 675/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 727/35 położonej w Świeciu przy ul. Miernickiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 24 czerwca 2004 r. do 15 lipca 2004 r.

§ 2

  1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie działki nr 727/35 położonej w Świeciu przy ul. Miernickiego bezpośrednio przylegającej do działki nr 727/31 stanowiącej własność Państwa Anny i Krzysztofa Chojnackich z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 24 czerwca do 15 lipca 2004 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR kw

POW. dzierżawy

cena 1m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNIE

 

Świecie

ul. Miernickiego

 

727/35

 

 

 

39393

 

 

216m2

 

 

 

0,12 zł

 

 

 

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

 

teren niezabudowany

 

 

ogród przydomowy

 

 

 

czas nieokreślony

 

 

 

25,92zł

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 13:37:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1065