Zarządzenie Nr 672/04

Zarządzenie Nr 672/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie umorzenia zaległości z tytułu najmu pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ul. Parkowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999 r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Umorzyć zaległości z tytułu najmu pawilonu handlowego położonego w Świeciu przy ul. Parkowej za okres od kwietnia 1999r. do marca 2000 r. w kwocie 3.427,35 zł + odsetki Panu Zenonowi Sankiewiczowi zamieszkałemu w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 8/24.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 10:12:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1183