Zarządzenie Nr 671/04

Zarządzenie Nr 671/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie sprzedaży działek nr 302/7 i 302/10 położonych w Świeciu przy Słowackiego 2 a i J. Krasickiego 1 a.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 35 ust. 1 i 37 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 z późn. zmianami) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

  1. Zlecić wycenę działek Nr 302/7 i 302/10 położonych przy ul. Słowackiego 2 a i J. Krasickiego 1a.

  2. 0głosić wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

  3. Sprzedać w trybie bezprzetargowym za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego Spółdzielni Mieszkaniowej w Świeciu działki nr 302/7 o pow. 0,1211 ha i 302//10 o pow. 0,0622 ha położone w Świeciu przy ul. Słowackiego 2a i J. Krasickiego 1a, zabudowane budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność Spółdzielni Mieszkaniowej, na których ustanowione jest prawo użytkowania wieczystego gruntu na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
    w Świeciu.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 10:10:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1184