Zarządzenie Nr 670/04

Zarządzenie Nr 670/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki Nr 138/3 położonej w Świeciu przy ul. Paderewskiego na rzecz grupy Energetycznej ENEA S.A 0ddział w Bydgoszczy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę Nr 138/3 położoną w Świeciu przy ul. Paderewskiego, Grupie Energetycznej ENEA S.A 0ddział w Bydgoszczy.

2. Nakłady znajdujące się na w/w działce stanowią własność Grupy Energetycznej ENEA S.A 0ddział w Bydgoszczy.

3. Zgodnie z wycena biegłego rzeczoznawcy majątkowego wartość działki wynosi 1.810,-zł + 22% VAT = 1.810,-zł + 398,20 = 2.208,20 zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 10:08:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1214