Zarządzenie Nr 669/04

Zarządzenie Nr 669/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 27.10.1994 r. z Panią Józefą Seremak na część działki nr 161/59 o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego pod garażem blaszanym nr 14 “Sójcze Wzgórze” na rzecz Pani Justyny Gackowskiej zamieszkałego w Świeciu przy ul. Ks. Kard. Wyszyńskiego 4/25 .

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony.

§ 3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1.02zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (29 czerwca 2004, 10:06:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1101