Zarządzenie Nr 665/04

Zarządzenie Nr 665/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 czerwca 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na konserwację rowów przydrożnych przy drogach gminnych na terenie gminy Świecie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieniach Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na konserwację rowów przydrożnych przy drogach gminnych na terenie gminy Świecie w okresie 3 lat.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

 1. Edyta Kliczykowska – przewodnicząca

 2. Ewa Gorzka – członek

 3. Daniel Kapłanek – członek

 4. Alicja Kliczykowska – członek.

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 1. Zamawiający: Gmina Świecie,

  ul. Wojska Polskiego 124

  86 – 100 Świecie

  tel. ( 0-52 ) 333 23 17, fax ( 0-52 ) 333 23 11

  ogłasza przetarg nieograniczony

  o wartości zamówienia poniżej 60.000 EURO

  na udzielenie zamówienia publicznego pn. “konserwacja rowów przydrożnych przy drogach gminnych na terenie gminy Świecie”.

 2. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odbierać osobiście w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, 86 – 100 Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, pokój 26 .

 3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i oferty wariantowej.

 4. Termin wykonania zamówienia od dnia 1 sierpnia 2004 r. do dnia 31 lipca 2007r.

 5. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 • złożą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177),

 • nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 i art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ),

 • złożą ofertę, która odpowiada przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych i jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

 • spełnią warunki dokumentując:

 • posiadanie uprawnień do wykonania przedmiotu zamówienia,

 • doświadczenie w wykonywaniu robót melioracyjnych

 • posiadanie potencjału technicznego - sprzętowego do wykonania zamówienia: odmularka wirnikowa, kosiarka ciągnikowa, ciągnik z przyczepą.

W/w warunki zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca złoży dokumenty, o których mowa
w Rozdziale VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 1. Zamawiający nie wymaga składania wadium.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 • cena – 100 %.

 1. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, 86 – 100 Świecie, pokój Nr 21.

  Koperta powinna posiadać oznaczenie:“Oferta przetargowa na konserwację rowów przydrożnych przy drogach gminnych na terenie gminy Świecie”.

  Termin składania ofert upływa dnia 14 lipca 2004 r. o godz. 900.

  Oferty przesłane pocztą będą zakwalifikowane do przetargu pod warunkiem doręczenia ich do Urzędu Miejskiego w Świeciu najpóźniej do dnia 14 lipca 2004 r. do godz. 900.

 2. Termin związania ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 12 sierpnia 2004 r.

 3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miejski w Świeciu, ul. Wojska Polskiego 124, pokój Nr 20 w dniu 14 lipca 2004 r. o godz. 1000.

  Przy otwarciu ofert mogą być obecni Wykonawcy.

 4. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

 • Daniel Kapłanek – tel. 333 23 17.

Załącznik nr 2

REGULAMIN PRACY

KOMISJI PRZETARGOWEJ POWOŁANEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO

PN: “KONSERWACJA ROWÓW PRZYDROŻNYCH PRZY DROGACH GMINNYCH NA TERENIE GMINY ŚWIECIE”

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego powoływanym do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert.

1. Komisja działa w oparciu o zarządzenie Kierownika Zamawiającego - Burmistrza Świecia Nr 665/04 z dnia 23 czerwca 2004 r.

1.1 Komisja działa w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U z 2004 r., Nr 19, poz. 177 ).

1.2 Komisja rozpoczyna działalność z dniem powołania.

1.3 Komisję do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powołuje się każdorazowo Zarządzeniem Kierownika Zamawiającego - Burmistrza Świecia.

1.4 Członkom Komisji doręcza się odpis Zarządzenia Kierownika Zamawiającego
o powołaniu ich do składu Komisji.

1.5 Pracą Komisji kieruje Przewodniczący Komisji.

1.6 Członkowie Komisji rozpoczynając prace dotyczące oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz do badania i oceny ofert składają pisemne oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności, o których mowa w art. 17 ustawy.

1.7 Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Komisja przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie Wykonawców oraz zapewnia bezstronność i obiektywizm.

1.8 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Przewodniczący Komisji podaje kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

2. TRYB PRACY KOMISJI

2.1 Przewodniczący Komisji zwołuje posiedzenie Komisji przez osobiste zawiadomienie członków o miejscu i terminie posiedzenia.

2.2 W przypadku braku możliwości osobistego zawiadomienia członka komisji zawiadomienie następuje w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru.

2.3 Biegli ( rzeczoznawcy ) uczestniczący w pracy Komisji zawiadomieni są o posiedzeniu Komisji w formie pisemnej.

2.4 Przewodniczący Komisji na pierwszym posiedzeniu dokonuje podziału prac oraz powołuje sekretarza Komisji spośród jej członków.

2.5 Komisja może pracować na posiedzeniach lub w trybie indywidualnej pracy członków Komisji. Decyzję w tej sprawie podejmuje Komisja.

2.6 Wyniki indywidualnej pracy członków Komisji są przestawione ogółowi członków na posiedzeniu Komisji.

2.7 Przewodniczący Komisji odpowiada za przechowywanie i udostępnianie złożonych ofert.

2.8 Oferty powinny być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób niepowołanych.

2.9 Przewodniczący Komisji zapewnia możliwość badania ofert przez członków Komisji
w czasie posiedzeń i w ramach ich indywidualnej pracy nad badaniem ofert.

2.10 Z posiedzenia Komisji sporządzany jest protokół postępowania o udzielenie zamówienia zawierający istotne postanowienia Komisji.

2.11 Pisma w imieniu Komisji przetargowej skierowane do Wykonawców i inne powstające w trakcie jej pracy podpisuje Kierownik Zamawiającego.

2.12 Komisja przetargowa jest władna do podejmowania decyzji jeżeli na jej posiedzeniu jest obecnych 2/3 jej członków.

2.13 Decyzje podejmowane przez Komisję przetargową zapadają większością głosów obecnych członków Komisji w drodze jawnego głosowania.

2.14 Przewodniczący komisji przetargowej przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję wykluczenia Wykonawcy, odrzucenia oferty oraz wyboru najkorzystniejszej oferty a także występuje z wnioskiem o unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia.

2.15 Kierownik Zamawiającego dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej poprzez zatwierdzenie propozycji Komisji przetargowej.

Świecie, dnia .......................................                                          Regulamin przetargu został

                                                                                      zatwierdzony przez Kierownika Zamawiającego

                                                                               .................................

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (24 czerwca 2004, 10:00:11)

Ostatnia zmiana: Krystyna Sopońska (2 lipca 2004, 09:12:33)
Zmieniono: dodanie załączników

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1281