Zarządzenie Nr 658/04

Zarządzenie Nr 658/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 21 czerwca 2004 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 36 a, ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Powierzyć na okres 5 lat szkolnych stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Czaplach Pani Monice Orłowskiej w związku z uzyskaniem bardzo dobrej opinii rady pedagogicznej i rady szkoły oraz brakiem wniesienia przez Kujawsko – Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy umotywowanego zastrzeżenia do osoby kandydata.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Oświaty i Wychowania w Świeciu.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania z mocą obowiązującą od 01 września 2004 r.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (21 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (23 czerwca 2004, 13:07:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1187