Zarządzenie Nr 656/04

Zarządzenie Nr 656/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działki  nr 113 położonej we wsi Sulnówko i działki nr 232 położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2004r. do 1 lipca 2004r.

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki nr 113 o pow. 1.5500ha położonej we wsi Sulnówko i działki nr 232 o pow. 0,3050ha położonej we wsi Gruczno z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

 2. Bąkowska Gabriela - członek

 3. Gorzka Ewa - członek

 4. Spławska Barbara - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia nr 656/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

 

 

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 11 czerwca 2004r do 1 lipca 2004 r.

ADRES NIERUCHOMOŚCI

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena 100m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY

ROCZNIE

 

Sulnówko

Gruczno

 

113

232

 

19676

19636

 

1,5500ha

0,3050ha

 

1,87zł.

1,87zł.

 

rola

rola

teren niezabudowany

 

teren niezabudowany

rola

 

rola

czas nieokreślony

 

czas

nieokreślony

289,90zł.

57,00zł.

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia nr 656/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

 

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów położonych we wsi Sulnówko i we wsi Gruczno

przeznaczonych pod uprawy rolne

 

 

Położenie

 

Nr działki

Powierzchnia

działek

łącznie

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Sposób zagospodarowania gruntu

Opłata roczna za działkę

Wadium

 

Sulnówko

 

113

1,5500

19676

Rola

Rola

289,90zł.

29,00zł.

Gruczno

 

232

232

19636

Rola

Rola

57,00zł.

6,00zł.

 

Przetarg odbędzie się 22 lipca 2004r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu - sala Nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w kasie Urzędu do dnia 19 czerwca 2004r.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG, pokój nr 7 tel.3332338.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia nr 656/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntów położonych we wsi Sulnówko i we wsi Gruczno przeznaczonych pod uprawy rolne dniu 22 lipca 2004r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 19 lipca 2004r. w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy.

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu.

     9.  Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 09:43:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153