Zarządzenie Nr 655/04

Zarządzenie Nr 655/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie nabycia gruntu od Pana Stefana Sosnowskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) w związku z uchwałą nr 95/03 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 3 kwietnia 2003 r. w sprawie zasad nabywania nieruchomości na potrzeby gminnego zasobu nieruchomości Gminy Świecie.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Nabyć od Pana Stefana Sosnowskiego na rzecz mienia komunalnego Gminy Świecie działkę nr 23/13 o pow. 1121 m2, położoną w Morsku, stanowiącą drogę.

§ 2

Ustalić cenę wykupu gruntu w wysokości 3,00 zł za 1 m2.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 09:41:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1232