Zarządzenie Nr 653/04

Zarządzenie Nr 653/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 oraz art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46 poz. 543 z póżn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

  1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działki  nr 2681 położonej w Świeciu przy ul. Różanej oraz części działki nr 714/14 położonej w Świeciu przy ul. Kociewskiej z przeznaczeniem jako ogród przydomowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 11 czerwca 2004 r. do 1 lipca 2004 r.

§ 2

  1. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 2681 o pow. 90m2 położonej w Świeciu przy ul. Różanej bezpośrednio przylegającej do działki nr 2680 stanowiącej własność Pana Janusza Chodkiewicza z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

  2. Wyrazić zgodę na wydzierżawienie części działki nr 714/14 o pow. 150m2 położonej w Świeciu przy ul. Kociewskiej bezpośrednio przylegającej do działki nr 727/37 stanowiącej własność Pana Krzysztofa Gołębiewskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy.

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia nr 653/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

wywieszony na okres 21 dni tj. od 11 czerwca do 1 lipca 2004 r.

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR kw

POW. dzierżawy

cena 1m2 gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

CZYNSZ DZIERŻAWNY ROCZNIE

 

Świecie

ul. Różana

 

ul. Kociewska

 

2681cz.

 

 

714/14

 

28396

 

 

36288

 

90m2

 

 

150m2

 

0,12zł.

 

 

0,12zł.

 

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

brak aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego

 

teren niezabudowany

 

teren niezabudowany

 

ogród przydomowy

 

 

ogród przydomowy

 

czas nieokreślony

 

czas nieokreślony

 

 

10,80zł.

 

 

18,00zł.

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 09:33:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1117