Zarządzenie Nr 652/04

Zarządzenie Nr 652/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie użyczenia budynku położonego w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalenia zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§1

Użyczyć Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej w Świeciu budynek po byłej portierni Jednostki Wojskowej położony w Świeciu przy ul. Gen. J. Hallera o pow. użytkowej 30,65m2 wraz z pomieszczeniem socjalnym o pow. 3,66m2 na zaplecze gospodarcze.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 09:32:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1173