Zarządzenie Nr 650/04

Zarządzenie Nr 650/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek nr 726/44 o pow. 362 m2 i 726/45 o pow. 122 m2, położonych w Świeciu przy ul. Agrestowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) art. 13 ust. 1 i art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwały nr 455/02 Rady Gminy w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza

§ 1

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 726/44 o pow. 362 m2 i Nr 726/45 o pow. 122 m2, położonych w Świeciu przy ul. Agrestowej – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie:

1. Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2. Gabriela Bąkowska - członek

3. Bernadeta Krzyżanowska - członek

4. Ewa Gorzka - członek

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 650/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 726/44 i 726/45, położonych w Świeciu przy ul. Agrestowej.

Położenie

działki

Numer

działki

KW

Obszar w m2

Cena wywoławcza gruntu (zł)

z podatkiem VAT

Wysokość wadium (zł)

Przeznaczenie w planie

Opis nieruchomości

Świecie

ul. Agrestowa

726/44

726/45

41803

41804

362

122

10.512,-

3.543,-

1.050,-zł

354,-zł

Brak obowiązującego planu zagosp. przestrzennego

Teren nie zabudowany

Przetarg odbędzie się w dniu 12 lipca 2004 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Miejskim w Świeciu – sala nr 20.

Warunkiem uczestniczenia w przetargu jest wpłacenie wadium na konto Urzędu Miejskiego nr 19116022020000000060897935 ulokowane w Banku Millennium S.A Świecie lub w kasie Urzędu Miejskiego do 8 lipca 2004 r. do godz. 15 00.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Budownictwa, Architektury, Geodezji i Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego – pok. nr 7, telefon 3332338, 3332339.

Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza

Świecia Nr 650/04 z dnia 11 czerwca 2004 r.

REGULAMIN

Przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek Nr 726/44 i Nr 726/45 położonych w Świeciu przy ul. Agrestowej.

Przetarg przeprowadza Komisja przetargowa powołana Zarządzeniem nr 650/04 Burmistrza Świecia z dnia 11 czerwca 2004 r. w oparciu o regulamin w treści jak niżej.

 1. Przedmiotem przetargu jest licytacja wartości działek niezabudowanych położonych
  w Świeciu przy ul. Agrestowej.

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, lub ich pełnomocnicy jeśli wpłacą wadium w wysokości 10% wartości gruntu do godz. 1500 dnia lipca 2004 r., w kasie Urzędu Miejskiego.

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny sprzedaży.

 5. Wadium ulega przepadkowi w przypadku gdy oferent, który przetarg wygrał uchyla się od podpisania umowy notarialnej.

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby o charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie.

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu.

 8. Wysokość postąpienia nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej,
  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 9. Zakończenie postępowania nastąpi kiedy to po ustaniu postąpień, prowadzący przetarg uprzedzając obecnych, że po trzecim obwieszczeniu dalsze postąpienia nie będą przyjęte, obwieści trzykrotnie ostatnią zaoferowaną cenę, zamknie przetarg i wymieni licytanta, który zaoferował najwyższą cenę.

 10. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują wszyscy członkowie komisji.

 11. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 09:00:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1036