Zarządzenie Nr 649/04

Zarządzenie Nr 649/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 listopada 2003 r. Nr 168/03 w sprawie ustalania zasad przeznaczenia nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia na okres dłuższy niż 3 lata.

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 10.10.2001 r. z Panią Hanną Gerke na część działki nr 200/84 (obecny nr 200/109) o pow. 20m2 położonej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury pod garażem blaszanym nr 3 “Przy trafostacji” na rzecz Pani Hanny Glamowskiej zamieszkałej w Świeciu przy ul. Żwirki i Wigury 5/4.

§ 2

Umowę dzierżawy zawrzeć na czas nieokreślony.

§ 3

Wartość dzierżawy 1m2 gruntu pod garażem wynosi 1,02zł. + 22%VAT w stosunku miesięcznym.

§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 08:17:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1029