Zarządzenie Nr 648/04

Zarządzenie Nr 648/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004r.

w sprawie sprzedaży działek Nr 359/5, Nr 380/9, Nr 392/2 położonych w Świeciu przy ul. Żeromskiego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46 z 2000 r. poz. 543 z późn. zmianami ) oraz uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002 r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1. Sprzedać w trybie bezprzetargowym działki Nr 359/5 o pow.4 m2, Nr 380/9 o pow. 55 m2, Nr 392/2 o pow. 2 m2, położone w Świeciu przy ul. Żeromskiego niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę nr 380/6 będącą własnością Państwa Krystyny i Jana Nowohońskich.

2. Wartość sprzedawanego gruntu ustalić na kwotę 1.844,87 zł brutto obejmującą podatek VAT.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 08:14:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1123