Zarządzenie Nr 647/04

Zarządzenie Nr 647/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 11 czerwca 2004 r.

 

w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste położonej w Świeciu przy ul. Sądowej 16 a na rzecz użytkownika wieczystego stanowiącej działkę nr 903/2.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 32 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Sprzedać nieruchomość gruntową położoną w Świeciu przy ul. Sądowej 16 a stanowiącą działkę nr 903/2 zapisaną w ksiedze wieczystej KW 37370 użytkownikom wieczystym tej nieruchomości Państwu Ewie i Andrzejowi Kowalikom za cenę brutto obejmującą podatek VAT 14.167,86 zł. określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (11 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 08:11:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1235