Zarządzenie Nr 646/04

Zarządzenie Nr 646/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 9 czerwca 2004r.

w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591) oraz paragrafu 8 uchwały Nr 186/04 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚiGW na rok 2004.

B u r m i s t r z Świecia

zarządza:

§ 1

W uchwale Rady Miejskiej Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków GFOŚr i GW na rok 2004 zmienioną:

- Uchwałą Nr 196/04 Rady Miejskiej z dnia 26 lutego 2004r.,

- Zarządzeniem Nr 542/04 Burmistrza Świecia z dnia 18 marca 2004r.

- Zarządzeniem Nr 594/04 Burmistrza Świecia z dnia 23 kwietnia 2004r.

- Uchwałą Nr 216/04 Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2004r.,-

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 51.135,-zł,plan dochodów po zmianie wynosi

54.849.926,- zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2.Zwiększa się plan wydatków o kwotę 51.135,-zł,plan wydatków po zmianie wynosi

56.557.246,-zł zgodnie z zalącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3.Dokonuje się zmian w załączniku Nr 7 do Uchwały Budżetowej - plan finansowy zadań

zleconych na rok 2004, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają głównie
z wprowadzenia do budżetu dotacji celowych na zadania własne i zlecone oraz korekt planu wydatków wynikający z bieżącego wykonania budżetu.

Otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 30.660,-zł (rozdz.75113)
z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego.

Na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przyznawanej w formie zasiłku losowego, obejmującego podręczniki szkolne dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2004/2005 otrzymaliśmy dotację celową w wysokości 5.417,- zł (rozdz. 80101).

Na pomoc pieniężną dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy w 2003 roku otrzymaliśmy dotację celową w kwocie 15.058,- zł (rozdz. 85278).

Wszystkie dotacje celowe wprowadzone zostały do planu dochodów i wydatków zgodnie z celem wskazanym w decyzjach. Ponadto w planie wydatków przeprowadzone zostały zmiany polegające na przeniesieniach środków pomiędzy paragrafami, które wynikają z bieżącej analizy budżetu.

Załącznik Nr 1 (4kB) zip

Załącznik 2 (22kB) excel

Załącznik 3 (7kB) zip

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (9 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (21 czerwca 2004, 07:50:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1473