Zarządzenie Nr 645/04

Zarządzenie Nr 645/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieniach Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie “Zapytania o cenę” na dostawę wraz z montażem sprzętu sportowego dla nowo wybudowanego budynku sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Grucznie.

§ 2

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Wiesław Keller – przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Małgorzata Guziewicz – członek

§ 3

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (zaproszenie do składania ofert) stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 czerwca 2004, 09:02:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1162