Zarządzenie Nr 644/04

Zarządzenie Nr 644/04

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 60.000 EURO w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu uzbrojenia ul. Cisowej w Sulnowie.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówieniach Publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na opracowanie projektu uzbrojenia ul. Cisowej w Sulnowie.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Ryszard Sadowski– przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Wiesław Ratkowski – członek

  4. Edyta Kliczykowska – członek

  5. Aleksander Bania - członek

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6

Jako kierownik Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia powierzam Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załączniki do wglądu w Wydziale Inwestycyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 124

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 czerwca 2004)
Opublikował: Krystyna Sopońska (9 czerwca 2004, 08:59:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1149