Marzec

Marzec

Zarządzenie Nr 560/04

Zarządzenie Nr 560/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod [...]

Zarządzenie Nr 559/04

Zarządzenie Nr 559/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu przeznaczonego pod nowo projektowane drogi w Sulnowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 558/04

Zarządzenie Nr 558/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu przeznaczonego na poszerzenie drogi w Sulnowie. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [...]

Zarządzenie nr 557/04

Zarządzenie Nr 557/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nabycia gruntu od Państwa Rajmunda Hoffman, Leonarda Hoffman, George Hoffman i Marii Czerwonka współwłaścicieli do ¼ części. Na [...]

Zarządzenie Nr 556/04

Zarządzenie Nr 556/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie rozwiązania umowy użyczenia obiektu Campingu położonego w Świeciu przy ul. Zamkowej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 555/04

Zarządzenie Nr 555/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej opłatę za użytkowanie wieczyste gruntów położonych w Świeciu przy ul. Mestwina [...]

Zarządzenie Nr 554/04

Zarządzenie Nr 554/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 4 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 553/04

Zarządzenie Nr 553/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę części działki nr 1050/1 położonej w Świeciu stanowiącej Duży Rynek pod usytuowanie ogródka [...]

Zarządzenie Nr 552/04

Zarządzenie Nr 552/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na sprzedaż części działki nr 270/79 położonej w Świeciu przy ul.Tuwima. Na podstawie art.30 ust 2 ustawy z dnia 8 marca [...]

Zarządzenie Nr 551/04

Zarządzenie Nr 551/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej ratę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w [...]

Zarządzenie Nr 550/04

Zarządzenie Nr 550/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 549/04

Zarządzenie Nr 549/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 548/04

Zarządzenie Nr 548/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 546/04

Zarządzenie Nr 546/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 25 marca 2004r. w sprawie zmiany harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2004. Na podstawie art. 29 ust 2, 4 i 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 [...]

Zarządzenie Nr 547/04

Zarządzenie Nr 547/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2004r. w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 - Administracja państwowa i samorządowa. Na [...]

Zarządzenie Nr 545/04

Zarządzenie Nr 545/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 24 marca 2004r. w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2003 i sprawozdania z działalności jednostek organizacyjnych Gminy, GFOŚr i [...]

Zarządzenie Nr 544/04

Zarządzenie Nr 544/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do [...]

Zarządzenie Nr 543/04

Zarządzenie Nr 543/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 marca 2004r. w sprawie udzielenia poręczenia na gwarancję należytego wykonania umowy przez Inter – Inwest Świecie sp. z o.o. z siedzibą w Świeciu ul. Bydgoska [...]

Zarządzenie Nr 542/04

Zarządzenie Nr 542/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 18 marca 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Świeciu Nr 186/04 z dnia 29 stycznia 2004r. o uchwaleniu budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzeniu planu przychodów i [...]

Zarządzenie Nr 541/04

Zarządzenie Nr 541/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie udzielenia zamówienia na wymianę jednego okna w lokalu nr 2 w budynku położonym w Świeciu przy ul. Słowackiego 10. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 540/04

Zarządzenie Nr 540/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na umorzenie raty za kupno lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Paderewskiego 8g/23. Na podstawie art.30 ust 2 [...]

Zarządzenie Nr 539/04

Zarządzenie Nr 539/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nieodpłatnego przyjęcia od Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości położone w Sulnówku. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 538/04

Zarządzenie Nr 538/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozłożenia Powszechnej Spółdzielni Spożywców “Społem” w Świeciu na raty kwartalne opłaty rocznej z tytułu użytkowania [...]

Zarządzenie Nr 537/04

Zarządzenie Nr 537/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie rozłożenia na miesięczne raty należności z tytułu kupna lokalu mieszkalnego nr 14 położonego w Świeciu przy ul. Sądowej 1. Na [...]

Zarządzenie Nr 536/04

Zarządzenie Nr 536/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 2 położony w budynku przy ul. 10 [...]

Zarządzenie Nr 535/04

Zarządzenie Nr 535/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 12 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 534/04

Zarządzenie Nr 534/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 7 położony w Sulnowie 53A. Na [...]

Zarządzenie Nr 533/04

Zarządzenie Nr 533/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 11 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 532/04

Zarządzenie Nr 532/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie  przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za kupiony lokal mieszkalny nr 15 położony w budynku przy ul. [...]

Zarządzenie Nr 531/04

Zarządzenie Nr 531/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 174/1 położonej w Grucznie. Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz .U. z [...]

Zarządzenie Nr 530/04

Zarządzenie 530/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 19932 położonej w Świeciu przy ul. Brzechwy 6. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt [...]

Zarządzenie Nr 529/04

Zarządzenie Nr 529/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 16 marca 2004 r. w sprawie wyrażenia zgody na dopisanie osoby do umowy dzierżawy na grunt położony w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 528/04

Zarządzenie Nr 528/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont drogi dojazdowej, parkingów i chodnika od ul. Krausego w kierunku budynku ul. Wyszyńskiego 7 w [...]

Zarządzenie Nr 527/04

Zarządzenie Nr 527/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 marca 2004r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont drogi dojazdowej i chodników na oś. Kościuszki w Świeciu. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z [...]

Zarządzenie Nr 526/04

Zarządzenie Nr 526/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na remont chodnika od ul. Krausego do budynku ul. Wojska Polskiego 71B i chodnika od ul. Paderewskiego w [...]

Zarządzenie Nr 525/04

Zarządzenie Nr 525/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na zakup sadzonek kwiatów rabatowych. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o [...]

Zarządzenie Nr 524/04

Zarządzenie nr 524/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 15 marca 2004 roku. w sprawie : utworzenia Miejskiego Zespołu Reagowania. Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2001 [...]

Zarządzenie Nr 519/04

Zarządzenie Nr 519/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie sprzedaży działki nr 11/10 położonej w Świeciu przy ul. Bzowej. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie [...]

Zarządzenie Nr 523/04

Zarządzenie Nr 523/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul. Kościuszki 15/40 przeznaczonego do sprzedaży. Na podstawie art. 30 ust. 2 [...]

Zarządzenie Nr 522/04

Zarządzenie Nr 522/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie ogłoszenia wykazów lokali mieszkalnych położonych w Świeciu przy ul. Kościuszki 4b/5, Kościuszki 8/6, Wojska Polskiego 137/13, Polnej 6/13, [...]

Zarządzenie Nr 521/04

Zarządzenie Nr 521/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 520/04

Zarządzenie Nr 520/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 [...]

Zarządzenie Nr 518/04

Zarządzenie Nr 518/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie sprzedaży części działki nr 2861 położonej w Świeciu przy ulicy Małcużyńskiego. Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 [...]

Zarządzenie Nr 517/04

Zarządzenie Nr 517/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie sprzedaży części działki nr 49/42 położonej w Świeciu przy ulicy Hadyny. Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o [...]

Zarządzenie Nr 516/04

Zarządzenie Nr 516/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie przepisania umowy dzierżawy gruntu pod garażem blaszanym położonym w Świeciu przy ul. Ks. St. Krausego. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 [...]

Zarządzenie Nr 515/04

Zarządzenie 515/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r.   w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu nieruchomości zapisanej w KW Nr 27865. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. [...]

Zarządzenie Nr 511/04

Zarządzenie Nr 511/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 510/04

Zarządzenie Nr 510/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004 r. w sprawie udzielenia bonifikaty w opłacie za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wykorzystywanej na cele mieszkaniowe. Na podstawie art. 30 [...]

Zarządzenie Nr 514/04

Zarządzenie Nr 514/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania budynku handlowego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 72. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy [...]

Zarządzenie Nr 513/04

Zarządzenie Nr 513/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym budynku handlowego położonego w Świeciu przy ul. Ogrodowej 16. Na podstawie art. 30 ust. 1 [...]

Zarządzenie Nr 512/04

Zarządzenie Nr 512/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 03 marca 2004r. w sprawie udzielenia dotacji za wykonanie ogrzewania gazem ziemnym budynku administracyjnego położonego w Świeciu przy ul. Wojska Polskiego 157. Na podstawie [...]

Zarządzenie Nr 509/04

Zarządzenie Nr 509/04 B u r m i s t r z a Ś w i e c i a z dnia 01 marca 2004 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Świeciu. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. [...]

metryczka