Zarządzenie nr 358/03

Zarządzenie Nr 358/03

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 7 października 2003 r.

w sprawie przyznania 50% zniżki z tytułu opłat za dzierżawę gruntów rolnych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia.

Burmistrz Świecia

za r z ą d z a :

§ 1

Przyznać 50% zniżkę Panom Sławomirowi Brączkowskiemu i Kazimierzowi Kleczka w opłacie z tytułu dzierżawy gruntów rolnych położonych na terenie gminy Świecie na rok 2003/2004.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (12 lutego 2004, 08:49:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1240