Zarządzenie Nr 361

Zarządzenie Nr 361/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 października 2003r.

w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla usługi polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i założenie ewidencji budynków dla wsi Polski Konopat i Terespol Pomorski.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r “o samorządzie gminnym” (jedn. tekst Dz. U. z 2001r Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) oraz zgodnie z art.13 ust.5 i art.67 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych / jednolity tekst Dz.U. z 2002r. Nr 72 poz.664/

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę dla usługi polegającej na modernizacji ewidencji gruntów i założeniu ewidencji budynków naniesionych na mapę w skali 1:1000 dla wsi Polski Konopat i Terespol Pomorski Gmina Świecie z założeniem nowych obrębów dla

  • Terespola Pomorskiego

  • Polskiego Konopatu

ze zmianą numeracji działek w obrębie.

§ 2

Udzielić zamówienia dostawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

§ 3

Powołać komisję do wyboru dostawcy

1.Wiesław Ratkowski - przewodniczący

2.Gabriela Bąkowska - członek

3.Barbara Spławska - członek

4.Ewa Gorzka - członek

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:31:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1430