Zarządzenie Nr 360

Zarządzenie Nr 360/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 października 2003r.

w sprawie sprzedaży działki nr 132 położonej w Sulnowie.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) art. 13 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002 r. “o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych ”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Sprzedać w trybie bezprzetargowym działkę nr 132 o pow.278 m2 położoną

w Sulnowie na uzupełnienie działki Nr 133 stanowiącej własność “BART MD” sp. z o.o

za cenę 2.780,-zł

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:29:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1189