Zarządzenie Nr 357

Zarządzenie Nr 357/03

Burmistrza Świecia

z dnia 7 października 2003 r.

 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę oraz ogłoszenia przetargu na dzierżawę pod uprawy rolne

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) art. 13 ust.1 oraz art.35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

za r z ą d z a :

§ 1

 1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę działki  nr 1855 położonej w Świeciu z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały

 2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni tj. od dnia 8 października 2003r. do dnia 28 października 2003r.

§ 2

Ogłosić przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę działki nr 1855 o pow. 0.0283ha położonej w Świeciu na Starym Mieście z przeznaczeniem pod uprawy rolne zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 3

Powołać komisję przetargową w składzie :

 1. Ratkowski Wiesław - przewodniczący

 2. Bąkowska Gabriela - członek

 3. Gorzka Ewa - członek

 4. Spławska Barbara - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem Nr 3

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

 

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 357/03

Burmistrza Świecia z dnia 7.10.2003 roku

w sprawie podania do publicznej wiadomości

wykazu nieruchomości przeznaczonej do

dzierżawy na okres 21 dni tj. od dnia

8.10. 2003 r. .do dnia 28.10.2003r.

W Y K A Z

NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

 

ADRES NIERUCHOMOŚCI

 

NR DZIAŁKI

nR KSIĘGI WIECZYSTEJ

POW. dzierżawy

cena gruntu

ROCZNA

Przeznaczenie w planie ZAGOSPODAROWANIA

OPIS NIERUCHOMOŚCI

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA

OKRES UMOWY

OPŁATA ZA DZIERŻAWĘ

ROCZNA

Świecie

Stare Miasto

1855

 

 

 

 

4930

 

283m2

1,83zł

za 100m2

 

 

 

rola

rola

uprawy rolne

 

czas nieokreślony

 

 

 

5,18zł.

 

 

 

TERMIN PŁATNOŚCI ZA DZIERŻĄWĘ : do 1 października każdego roku.

ZASADY AKTUALIZACJI OPŁAT: od 1 stycznia każdego roku.

Załącznik 2

BURMISTRZ ŚWIECIA

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na grunt położony w Świeciu na Starym Mieście przeznaczony pod uprawy rolne

 

 

Położenie

 

Nr działki

Powierzchnia

działki

Nr księgi wieczystej

Przeznaczenie

w planie

Sposób zagospodarowania gruntu

Opłata roczna za działkę

Wadium

 

 

Świecie

Stare Miasto

 

 

1855

 

 

 

283m2

 

4930

 

grunt rolny

 

uprawy rolne

 

5,18zł..

 

 

5,00zł.

 

Przetarg odbędzie się 14 listopada 2003r. o godz. 10oo w Urzędzie Miejskim w Świeciu - sala Nr 20.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 5,00zł. w kasie Urzędu

do dnia 10 listopada 2003r. do godz. 15oo

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Szczegółowych informacji udziela Wydział BAGiGG pokój nr 7 tel.3332338

 

Załącznik Nr 3

REGULAMIN

 

przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę gruntu położonego w Świeciu na Starym Mieście pod uprawy rolne w dniu 14 listopada 2003r.

 1. Przetarg przeprowadza Komisja powołana przez Burmistrza Świecia w składzie 4 osób

 2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne lub ich pełnomocnicy jeżeli wpłacą wadium w wysokości określonej w ogłoszeniu do dnia 10 listopada 2003r. w kasie Urzędu Miejskiego

 3. Wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu

 4. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet dzierżawy

 5. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika przetargu, który przetarg wygrał od zawarcia umowy dzierżawy

 6. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby obecne podczas przetargu w charakterze urzędowym oraz osoby im bliskie

 7. W sali, w której odbywa się przetarg mogą przebywać jeszcze po dwie osoby towarzyszące każdemu uczestnikowi przetargu

 8. Przetarg jest ważny, chociażby stawiła się tylko jedna osoba spełniająca warunki określone w ogłoszeniu

 9. Data podpisania protokołu z przetargu jest datą zakończenia przetargu.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:14:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1250