Zarządzenie Nr 355

Zarządzenie Nr 355/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 października 2003r.

w sprawie rozdysponowania środków budżetowych przeznaczonych na pomoce różnym jednostkom w dziale 750 – Administracja państwowa i samorządowa.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Przeznaczyć środki z budżetu gminy rozdz. 75095 – Pozostała działalność:

  1. Dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu na dofinansowanie zakupu sprzętu sportowego – 3.000,-zł;
  2. Dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Świeciu – na zakup wydawnictw – 1.000,-zł.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (3 lutego 2004, 13:08:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1249