Zarządzenie Nr 356

Zarządzenie Nr 356/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 7 października 2003r.

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę chodnika wraz z wjazdami przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) w związku z art. 13 pkt. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z późn. zm.)

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę chodnika wraz z wjazdami przy ul. Dworcowej w Terespolu Pomorskim.

§ 2

Przyjąć następujące kryteria oceny ofert :

- cena 100 % - najniższa 100 pkt., pozostałe proporcjonalnie mniej do ceny najniższej.

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Ryszard Sadowski– przewodniczący

  2. Ewa Gorzka – członek

  3. Daniel Kapłanek – członek

  4. Barbara Drewa – członek

§ 4

Przyjąć Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik Nr 1 do Zarządzenia.

§ 5

Przyjąć regulamin przetargu stanowiący załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (7 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 14:15:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1208