Zarządzenie Nr 354

Zarządzenie Nr 354/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 3 października 2003r.

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Stowarzyszeniu Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej.

Na postawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmian.), art. 4 pkt 6 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia
26 listopada 1998r. (Dz.U. Nr 150 z 1998r. z późn. zmian.) oraz § 7 pkt 1 uchwały
Nr
45/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 27 grudnia 2002r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Świecie oraz zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2003.

Burmistrz zarządza:

§ 1

  1. Udzielić pożyczki krótkoterminowej w wysokości 20.000,- zł (dwadzieścia tysięcy złotych) na bieżącą działalność Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

  2. Pożyczka zostanie udzielona z bieżących środków budżetowych, po podpisaniu umowy o pożyczkę i na zasadach w niej określonych.

  3. Termin spłaty pożyczki określa się na 20 grudnia 2003r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

Uzasadnienie

Burmistrz Świecia w ramach upoważnienia otrzymanego od Rady Miejskiej w uchwale budżetowej na 2003 rok udziela pożyczki krótkoterminowej ze środków budżetu w wysokości 20.000,- zł, która zostanie spłacona do 20 grudnia 2003r. Pożyczka przeznaczona jest na bieżące utrzymanie Świeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzonego przez Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gospodarczego Ziemi Świeckiej. Stowarzyszenie realizuje Program Aktywizacji Obszarów Wiejskich finansowany z Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Jednak 90 dniowy termin refundacji kosztów zrealizowanych przez Stowarzyszenie usług powoduje zachwianie płynności finansowej Inkubatora oraz brak środków na bieżące regulowanie zobowiązań. Udzielona pożyczka pozwoli Inkubatorowi prowadzić działalność i regulować konieczne zobowiązanie.

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (3 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 13:50:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1588