Zarządzenie Nr 364

 

Zarządzenie Nr 364/03

B u r mi s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Wiągu.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz §1 ust.1 pkt. 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej, publicznego gimnazjum oraz publicznego przedszkola (Dz. U. Nr 61 z 2001r. poz. 624 z późniejszymi zmianami).

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Nadać Szkole Podstawowej w Wiągu imię Jana Brzechwy.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wiągu

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 13:47:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1397