Zarządzenie Nr 371

Zarządzenie Nr 371/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003r.

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Świecie.

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) , zarządza się, co następuje :

§ 1

  1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Świecie, w formie aktu notarialnego,

    w zakresie zarządu mieniem upoważniam Pana Janusza Branickiego – Zastępcę Burmistrza wraz z Panem Wiesławem Ratkowskim – Kierownikiem Wydziału Budownictwa, Architektury, Geodezji, Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Świeciu.

  2. Upoważnienie niniejsze obejmuje w szczególności :
  • zbywania odpłatnego lub nieodpłatnego własności wszelkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze między innymi umów sprzedaży ( w tym również do pokwitowania odbioru ceny), darowizny, zamiany, oddania w użytkowanie wieczyste, wniesienia wkładu niepieniężnego do spółki, wyposażenie gminnych osób prawnych lub gminnych jednostek organizacyjnych,
  • nabywania odpłatnego lub nieodpłatnego własności wszelkich nieruchomości gruntowych, budynkowych i lokalowych oraz prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustanawiania odrębnej własności lokali,
  • oddawania nieruchomości w najem lub dzierżawę, w trwały zarząd, użyczania nieruchomości,
  • obciążania nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi, a w związku z powyższym do składania wszelkich oświadczeń woli związanych z realizacją tego upoważnienia, do składania wniosków o wpisy w księgach wieczystych, a także do reprezentowania w powyższym zakresie przed wszelkimi urzędami, sądami, instytucjami.

§ 2

Upoważnienie jest ważne aż do odwołania.

Ustanie stosunku pracy powoduje unieważnienie niniejszego upoważnienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 13:05:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1757