Zarządzenie Nr 368

Zarządzenie Nr 368/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003r.

w sprawie udzielenia zamówienia na “Zakup wiaty przystankowej wraz z montażem oraz wykonanie fundamentów i utwardzenie terenu pod wiatę przystankową przy drodze we wsi Ernestowo”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych ( j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 z póź. zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych na:

  • zakup wiaty przystankowej, stalowej o wymiarach wewnętrznych 310×130 cm wraz z dowozem na miejsce przeznaczenia oraz montażem za cenę 2146,00 zł. brutto ( słownie: dwatysiącestoczterdzieścisześćzłotych 00 / 100).

  • wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu pod przedmiotową wiatę za cenę 1400,00 zł. brutto (słownie: tysiącczterystazłotych 00 / 100).

§ 2

Zamówienie skierować do:

  • zakup, transport i montaż wiaty: BIN Sp. z.o.o ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski

  • wykonanie fundamentów i utwardzenia terenu pod wiatę przystankową: Zakład Drogowo Mostowy Sp. z.o.o ul. Wojska Polskiego 78, 86-100 Świecie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 13:00:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1492