Zarządzenie Nr 366

Zarządzenie Nr 366/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003 r

w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego na budowę linii oświetleniowej w Polskim Konopacie.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2001 r Nr 142 poz.1591 ze zmianami) oraz zgodnie z art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r o zamówieniach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r Nr 72, poz.664 ze zmianami )

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Ogłosić przetarg nieograniczony na budowę linii oświetleniowej w Polskim Konopacie zgodnie z treścią ogłoszenia (zał. nr 1).

§ 2

Kryteria oceny ofert:

  1. cena – 100 %

§ 3

Powołać Komisję przetargową w składzie :

  1. Edyta Kliczykowska - przewodniczący

  2. Ewa Gorzka - członek

  3. Daniel Kapłanek - sekretarz

  4. Aleksander Bania - członek

§ 4

Przyjąć regulamin przetargu zgodnie z załącznikiem nr 2 .

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Wydziałowi ROŚiGK .

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania .

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 12:10:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202