Zarządzenie Nr 367

Zarządzenie Nr 367/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003r.

w sprawie udzielenia zamówienia na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę dróg, placów, chodników, oświetlenia i budowy parkingu na terenie po byłej Jednostce Wojskowej w Świeciu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o Zamówieniach Publicznych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 72 poz. 664 ze zm. )

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Udzielić zamówienia zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 7 Ustawy o Zamówieniach Publicznych na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego na przebudowę dróg, placów, chodników, oświetlenia i budowy parkingu na terenie po byłej Jednostce Wojskowej w Świeciu za cenę 13.000,00 zł brutto.

§ 2

Zamówienie skierować do : Pracowni Projektowej PILCom z Bydgoszczy 85 - 792, ul. Anonima Galla 8/13.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału Inwestycyjnego .

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 12:08:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1376