Zarządzenie Nr 372

Zarządzenie Nr 372/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie sprzedaży działki Nr 124/3, położonej w Wielkim Konopacie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) art. 13 ust.1, art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U.z 2000r Nr 46, poz. 543 ) oraz uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r.  ” o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży działki nr 124/3 położonej w Wielkim Konopacie

1.Zlecić wycenę działki

2.0głosić wykaz na sprzedaż w/w działki.

§ 2.

Wykonanie Zarządzenie powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 11:52:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1167