Zarządzenie Nr 373

Zarządzenie Nr 373/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Świeciu przy ul.Krasickiego 2/2 na rzecz najemcy lokalu.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku “o samorządzie gminnym ”(jednolity tekst Dz. U. z 2001 r Nr 142 poz. 1591ze zmianami) oraz art. 34 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku “o gospodarce nieruchomościami ” (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą nr 455/02 Rady Miejskiej w Świeciu z dnia 20 czerwca 2002r. o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych

Burmistrz Świecia

zarządza :

§ 1

Sprzedać lokal mieszkalny nr 2 o powierzchni 45,28 m2 położony w Świeciu przy ul.Krasickiego 2 na rzecz najemcy lokalu Pani Gabrieli Sieradzkiej za cenę 11.035,-zł określoną przez biegłego rzeczoznawcę z 50% bonifikatą ze względu na zapłatę gotówką

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (30 stycznia 2004, 11:49:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1310