Zarządzenie Nr 376

Zarządzenie Nr 376/03

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 14 października 2003 r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie umowy najmu lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej we wsi Wiąg Nr 55

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

za r z ą d z a :

§1

Wyrazić zgodę na rozwiązanie umowy zawartej w dniu 24 marca 1999r. z Panem Wiesławem Kwika na najem lokalu użytkowego w budynku świetlicy wiejskiej położonym we wsi Wiąg 55 z dniem 1 października 2003r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (14 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 stycznia 2004, 12:45:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1344