Zarządzenie Nr 380

Zarządzenie Nr 380/ 03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 października 2003r.

w sprawie sprzedaży części działki nr 270/8 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142, poz.1591ze zmianami ) art. 13 ust.1 i art.35 ust.1 i art.37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002 r. “o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasadach zbywania nieruchomości komunalnych ”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

Podjąć działania zmierzające do sprzedaży części działki nr 270/8 o pow.ok.75 m2 położonej w Świeciu przy Al. Jana Pawła II na poszerzenie działki nr 270/70 stanowiącej własność p.Aliny i Adama Prusak.

1.Zlecić podział w/w działki oraz jej wycenę

2.0głosić wykaz na sprzedaż nowo wydzielonej działki

3.Sprzedać w trybie bezprzetargowym nowo wydzieloną działkę na uzupełnienie działki nr 270/70 za cenę ustaloną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 stycznia 2004, 12:32:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1251