Zarządzenie Nr 381

Zarządzenie Nr 381/03

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie przepisania umowy dzierżawy na grunt rolny położony w Świeciu przy ul. Willowej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami) art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. z 2000 roku Nr 46 poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 “w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia”

Burmistrz Świecia

za r z ą d z a :

§ 1

Przepisać umowę dzierżawy zawartą w dniu 14 września 1995r. z Panem Zbigniewem Kolan na część działki nr 2796/2 o pow. 110m2 położonej w Świeciu przy ul. Willowej przeznaczonej pod uprawy rolne jako ogród przydomowy na rzecz Pana Jerzego Wójcika zamieszkałego w Świeciu przy ul. Willowej 58

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 stycznia 2004, 12:29:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1202