Zarządzenie Nr 382

Zarządzenie Nr 382/ 03

B u r m i s t r z a Świecia

z dnia 23 października 2003r.

w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działki nr 2405/4 położonej w Świeciu przy ul.Wieniawskiego.

Na podstawie art.30 ust 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (jedn.tekst Dz.U.z 2001r Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 13 ust.1 i art. 37 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. U. Nr 46 z 2000 poz. 543 ) w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Świeciu Nr 455/02 z dnia 20.06.2002r. “o przyjęciu jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad zbywania nieruchomości komunalnych”.

Burmistrz Świecia

zarządza:

§ 1

1.0ddać w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym działkę nr 2405/4 o powierzchni 202 m2 położoną w Świeciu przy ul.Wieniawskiego na uzupełnienie działki nr 2404, oddanej w użytkowanie wieczyste Panu Piotrowi Romanowskiemu.

2.Przyjąć do ustalenia pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego wartość działki 4.925,-zł

3.Zobowiazać nabywającego do pokrycia kosztów podziału geodezyjnego w kwocie 900,00zł. oraz kosztów wyceny w kwocie 146,40zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się kierownikowi Wydziału BAGiGG

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 stycznia 2004, 12:23:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1297