Zarządzenie Nr 383

Zarządzenie Nr 383/03

B u r m i s t r z a Ś w i e c i a

z dnia 23 października 2003 r.

w sprawie odroczenia opłaty z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 294/1 zabudowanej budynkiem handlowym położonym w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami).

Burmistrz Świecia

uchwala:

§ 1

0droczyć opłatę z tytułu użytkowania wieczystego działki nr 294/1 o pow.428 m2 zabudowanej pawilonem handlowym położonym w Świeciu przy ul.Wojska Polskiego p.Iwonie Martenka i Lidii Megger za lata 2001-2003r do 31.03.2004r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia

Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (27 stycznia 2004, 12:20:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1296