Zarządzenie Nr 384

Zarządzenie Nr 384/03

B u r m i s t r z a   Świecia

z dnia 23 października 2003 r.


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę i wydzierżawienie jej


                        Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zmianami)  art. 13 ust.1 oraz  art.35 ust 1 ustawy z dnia  21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (jednolity tekst Dz. U.  z 2000 roku Nr 46  poz. 543) w związku z uchwałą Rady Miejskiej  z dnia 21 czerwca 1999r. Nr 95/99 "w sprawie ustalania zasad przeznaczania nieruchomości komunalnych do dzierżawy, najmu i użyczenia"

Burmistrz  Świecia
za r z ą d z a :

§ 1

1. Ogłosić wykaz na oddanie w dzierżawę części działek:  nr 2391/13 i nr 2384/4 położonych w Świeciu przy ul. Wieniawskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia
2. Wykaz o którym mowa w pkt 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Świeciu na okres 21 dni  tj. od dnia 24 października 2003r. do 13 listopada 2003r.

§ 2

Wyrazić zgodę Panu Ryszardowi Maciejakowi  na poszerzenie dzierżawy o część działek:  nr 2391/11 o pow. 34m2 i nr 2384/4 o pow. 46m2 położonych w Świeciu przy ul. Wieniawskiego z przeznaczeniem jako ogród przydomowy

§ 3

Umowę dzierżawy zawrzeć po terminie określonym w § 1 na czas nieokreślony

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania


Burmistrz Świecia

Tadeusz  Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (23 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (12 listopada 2003, 09:00:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1153