Zarządzenie Nr 394

Zarządzenie Nr 394/03
B u r m i s t r z a    Ś w i e c i a
z dnia 30 października 2003 r.

w sprawie przesunięcia terminu płatności należności stanowiącej część zapłaty za wykupiony lokal mieszkalny Nr 4 w  budynku  położonym w Świeciu przy ul. Mestwina 18.

                     Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 ze  zmianami).


Burmistrz Świecia
uchwala:

§ 1

Przesunąć termin zapłaty VI raty w wysokości 6.366,08 zł + odestki w wysokości 1.368,71 zł., za wykup lokalu mieszkalnego Nr 4 położonego w Świeciu przy ul.Mestwina 18 Pań.Renacie i Wojciechowi Wojtysiak. Termin płatności powyższej raty ustala się na 30.12.2003r.  

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału BAGiGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Świecia
Tadeusz Pogoda

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Świecia (30 października 2003)
Opublikował: Krystyna Sopońska (6 listopada 2003, 14:59:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1206